REGULAMIN REJSÓW PO WIŚLE „REJSOWISKO”

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa szczegółowe zasady i warunki udziału w rejsach turystycznych po Wiśle, realizowanych za pośrednictwem przystani „Rejsowisko” („Przystań”), zarządzanej przez spółkę Adar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Międzyborska 48 lok. użytkowy 3, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773619, NIP: 113-299-40-09, REGON:382651715, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł („Spółka”).

 2. Tytuły prawne do łodzi wykorzystywanych do realizacji rejsów („Łodzie”) przysługują Spółce Adar.

 3. Łodzie spełniają wymagania przepisów prawa w zakresie żeglugi śródlądowej, wyposażone są zgodnie z obowiązującym prawem. Łodzie, w zakresie wymaganym przez prawo, kierowane są przez stermotorzystów żeglugi śródlądowej („Stermotorzyści”) lub sterników motorowodnych (Sternicy”) .

 4. W celu realizacji rejsu należy dokonać rezerwacji:

  1. za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej Spółki: https://rejsowisko.pl;

  2. za pomocą poczty elektronicznej info@rejsowisko.pl;

  3. telefonicznie +48 576 75 76 79;

  4. osobiście, w miejscu lokalizacji Przystani Rejsowisko, mieszczącej się przy bulwarze Generała George’a Smitha Pattona, 05-077 Warszawa (Barka WIR).

 5. Każdy z uczestników Rejsu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników Spółki, a przede wszystkim Sternika łodzi.

 6. Pasażerowie, którzy w dniu Rejsu nie ukończyli 18 lat mogą uczestniczyć w Rejsie wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osoby dorosłej.

 7. W trakcie odbywania Rejsu Pasażerów obowiązuje bezwzględny zakaz:

  1. wylewania do Wisły substancji, wyrzucania śmieci lub jakichkolwiek innych przedmiotów;

  2. przyjmowania środków odurzających lub pozostawania pod wpływem środków odurzających w trakcie Rejsu;

  3. palenia tytoniu;

  4. skoków z Łodzi do wody;

  5. wychylania się, wysuwania rąk, nóg lub przedmiotów poza burtę Łodzi mogących skutkować powstaniem zagrożenia zdrowia lub życia;

  6. zabierania na pokład Łodzi większej liczby Pasażerów niż wynika to z wcześniej dokonanej rezerwacji;

  7. wnoszenia na Łódź substancji łatwopalnych, żrących lub wybuchowych oraz używanie otwartego ognia;

  8. wykorzystywania Łodzi niezgodnie z jej przeznaczeniem;

  9. wprowadzania na Łódź zwierząt bez zgody obsługi Przystani Rejsowisko;

  10. połowu ryb.

 8. Sternik ma prawo odmówić udziału w Rejsie lub usunąć z Łodzi Pasażerów:

  1. których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środków odurzających;

  2. niestosujących się do poleceń Sternika;

  3. w sposób rażący lub uporczywy naruszających ustalony porządek Rejsu lub zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników Rejsu;

  4. naruszających w jakikolwiek sposób postanowienia, o których mowa w ust. 7 powyżej

  5. w przypadku Rejsu Łodzią sportową – będących pod jakimkolwiek wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także niestosujących się do poleceń w zakresie bezpieczeństwa wydawanych przez Sternika (zapięcie pasów, założenie kamizelki ratunkowej itp.).

 9. Na czas Rejsu każdy z Pasażerów otrzyma kamizelkę ratunkową, którą zobowiązany jest mieć założoną przez cały okres trwania Rejsu.

 10. Minimalny wiek uczestnika rejsu łodzią JET GO to 12 lat. Uczestnicy poniżej 18-tego roku życia mogą brać udział w rejsie łodzią JET GO wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osoby dorosłej. Poziom emocji podczas rejsu, zbliżony jest do emocji podczas jazdy rollercoaster w parkach rozrywki. Każdy uczestnik, podejmuje decyzję o uczestnictwie w rejsie samodzielnie, mając na uwadze umiejętności, możliwości, stan swojego samopoczucia, kondycji, zdrowia i świadomości wpływu przeciążeń na organizm swój, a w szczególności swojego podopiecznego. Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z atrakcji JET GO.

 11. Pasażerowie oświadczają, że ich stan zdrowia umożliwia udział w Rejsie oraz zobowiązują się do poinformowania Sternika lub pracownika obsługi Przystani Rejsowisko o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach, które mogą mieć jakiekolwiek znaczenie dla ich bezpieczeństwa w trakcie Rejsu.

 12. Z zastrzeżeniem Rejsów zawierających taką usługę, Spółka nie jest zobligowana do zapewnienia Pasażerom posiłku lub napojów w trakcie Rejsu, niezależnie od pogody.

 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w Rejsach spowodowanych złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi, awariami silnika lub urządzeń Łodzi.

 14. Klient może anulować lub dokonać zmiany Rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@rejsowisko.pl lub pod numerem telefonu +48 576 75 76 79.

 15. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną, kupujący otrzyma zwrot opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości w ciągu 30 dni od ustalonego terminu realizacji rejsu, na konto z którego rezerwacja była opłacona lub będzie miał możliwość wzięcia udziału w innym Rejsie o wartości tożsamej z wartością odwołanego Rejsu.

 16. Reklamacje można zgłaszać bezpośrednio obsłudze Przystani, pod adresem poczty elektronicznej: info@rejsowisko.pl bądź pod numerem telefonu: +48 576 75 76. 
 17. Reklamacje będą rozpatrywane według kolejności daty wpływu, ale nie dłużej niż 7 dni roboczych.
 18. Wszelkie uszkodzenia Łodzi wykryte przed rozpoczęcia Rejsu oraz w jego trakcie należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Przystani Rejsowisko lub Sternikowi.

 19. Spółka i obsługa Przystani nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub zniszczone mienie Pasażerów, o ile te straty nie wynikają z rażącego błędu Spółki lub obsługi Przystani. Pasażerowie powinni zabezpieczyć swoje mienie w trakcie Rejsu mając na względzie charakter oraz możliwe do wystąpienia warunki (np. wypadnięcie za burtę, uderzenie, wypadnięcie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp.).

 20. Pasażerowie we własnym zakresie powinni zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą
  dokumenty, karty płatnicze oraz pieniądze. Spółka i obsługa Przystani nie odpowiadają za kradzież oraz jej skutki dokumentów, kart płatniczych, dokumentów oraz innych przedmiotów należących do Pasażerów.

 21. Pasażer zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń Łodzi powstałych z jego winy, jak również kosztów zniszczonego lub uszkodzonego wyposażenia bądź osprzętu Łodzi.

 22. Pasażerowie zobowiązani są do bezpośredniego i niezwłocznego zgłaszania wszelkich uwag, zastrzeżeń i potrzeb bezpośrednio do Sternika lub obsługi Przystani. Spółka dołoży wszelkich starań do polubownego wyjaśnienia i rozstrzygnięcia ewentualnych sporów.

 23. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym do Rejsów już zarezerwowanych w dniu zmiany Regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w chwili dokonania Rezerwacji.

 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Adres punktu obsługi klienta:

Generała George’a Smitha Pattona,
05-077 Warszawa, Barka WIR

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Czwartek: 14:00  – 22:00
Piątek – Niedziela: 12:00  – 22:00 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *